Regulamin z dnia 03.02.2023

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Przemysław Okoń

1. INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: https://www.przemyslawokon.pl prowadzonego przez Przemysław Okoń, ul. Francuska 108A/22, 40-507 Katowice, NIP: 8542254965, REGON: 522594892, e-mail: biuro@przemyslawokon.pl.

2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Sklepie;

2) Produkt – produkty elektroniczne (treści cyfrowe w postaci Ebooków lub Newslettera) dostępne w Sklepie;

3) Newsletter – opisana w serwisie usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Przemysław Okoń przesyła Użytkownikowi treści edukacyjne dotyczące rozwoju osobistego w tematach motywacji, produktywności, nawyków, relacji, pewności siebie, stanu umysłu, zdrowia mentalnego, medytacji i przywództwa i podobnych.

4) Ebook – edukacyjna treść cyfrowa (elektroniczna książka) w formacie PDF, epub lub MOBI, niezapisana na nośniku materialnym.

5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://przemyslawokon.pl/regulamin-sklepu/

6) Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://przemyslawokon.pl, za pośrednictwem którego, Klient składa Zamówienia na zakup Newslettera;

7) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Newslettera zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8) Właściciel – Przemysław Okoń, ul. Francuska 108A/22, 40-507 Katowice, NIP: 8542254965, REGON: 522594892, e-mail: biuro@przemyslawokon.pl, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;

9) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

10) Gwarancja Zwrotu – prawo Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Newslettera w ciągu 30 dni od zakupu bez podania przyczyny.

3. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

2. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Sprzedaż produktów odbywa się przez platformę Stripe, a sprzedający wykorzystuje w tym celu dodatkowo usługę easycart.pl, w ramach której realizowana jest płatność (strona zakupu). Użytkownik, podając dane na stronie zakupu, zgadza się na ich przekazanie do EasyCart oraz Stripe zgodnie z regulaminem i polityką prywatności.

2. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.

3. Klient w celu zakupu Produktów gromadzi je w tzw. koszyku. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na Newsletter przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail pod adres biuro@przemyslawokon.pl

2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

3. Wypełniając formularz, Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych: Imienia i Nazwiska, adresu e-mail oraz  NIP i danych adresowych firmy (jeżeli potrzebuje faktury VAT).

4. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

1) głównych cechach Produktu,

2) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt

3) możliwości odstąpienia od umowy.

5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „Płacę” lub równoważnego.

6. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

4. CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Ceny nie zawierają podatku VAT ze względu na zwolnienie podmiotowe z tego podatku. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

2. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura przesyłana drogą elektroniczną.

3. Klient może dokonać płatności za zakupiony Produkt w następujący sposób: płatność kartą przez Stripe, płatność przez Przelewy 24 (Stripe), płatność przez BLIK (Stripe).

4. Dostawa Produktu jest realizowana w sposób automatyczny niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Klienta. Jeżeli Klient nie otrzymał automatycznie Produktu w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia, to może zgłosić ten fakt pod adres biuro@przemyslawokon.pl i otrzymać w odpowiedzi dostęp do zamówionego Produktu.

5. Klient otrzymuje potwierdzenie zakupu, fakturę i dostęp do Produktu pod adres E-mail, który podał w momencie składania zamówienia.

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I POLITYKA ZWROTÓW

1. Klient może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy sprzedaży Newslettera kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty jego otrzymania (Gwarancja Zwrotu). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu pod adres e-mail biuro@przemyslawokon.pl.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Właściciel gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Właściciela nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

5. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientom nabywającym usługę Newslettera chyba, że wyraźnie w opisie Produktu lub Newslettera zastrzeżono inaczej, na co Klient wyraził wyraźną zgodę.

6. Gwarancja Zwrotu nie dotyczy Ebooków.

7. W razie zaprzestania wysyłki Newslettera Klient może domagać się zwrotu części ceny w proporcjonalnej wysokości do pozostałego czasu wykupionej Subskrypcji względem okresu Subskrypcji.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Właściciel świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz korzystania z Produktów elektronicznych.

2. Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.

3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie. Nabycie Newslettera dostępnego w Sklepie następuje odpłatnie.

4. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z usługi Newslettera, konieczne jest:

1) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie i odbioru Newslettera)

2) przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript i włączona obsługa cookies w przeglądarce,

3) dostęp do Internetu,

4) zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF, możliwość odtwarzania materiałów wideo

5. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

6. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres biuro@przemyslawokon.pl.

7. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania pod adres wskazany w reklamacji.

8. Właściciel zapewnia dostęp do usługi Newslettera przez okres, na jaki Newsletter został wykupiony, liczony od daty zakupu Newslettera.

9. Właściciel dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów bez ograniczeń czasowych, tj. „dożywotnio”, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom, którzy wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.

7. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Właściciel wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2021.

7. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

© 2022 | Przemysław Okoń